Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
07 Nisan 2023

Birim 2011 yılında ilhan Özdemir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete girmiştir. Pandemi döneminde genel kapanma ile kapatılmış olan birimimiz, 2023 Mart ayı itibari ile yeniden hizmet vermeye başlamıştır. TRSM’ de toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin işlevselliklerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin güçlendirilmesini, geliştirilmesini, toplumsal ve bireyin kendinden kaynaklı damgalanma sürecinin engellenmesi, işlevselliğinin artırılması, toplum içinde yer alarak sosyal kapasitesinin artırılması, iş-uğraş etkinlikleri ile temel becerilerinin artırılması, özbakım yeterliliklerinin geliştirilmesi, mümkün ise çalışma imkanının sağlanması ve toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan, program ve çalışmaların yapılması, hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması, izlenmesi ve ruhsal bozukluklar alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmesi şeklindedir

Merkezimizde bir psikiyatri uzmanı, iki hemşire, bir sağlık memuru, bir psikologtan oluşan danışman ekibi ile birlikte; bir tıbbi sekreter, bir güvenlik görevlisi ve iki yardımcı personel tarafından hizmet verilmektedir.

TRSM Hizmetlerinden; 

Şizofreni,                             
Şizoafektif Bozukluk,
Sanrılı Bozukluk,                 
Organik Olmayan Psikoz,
Bipolar Bozukluk

tanılarından en az birini almış ve GİRESUN İli sınırları içerisinde ikamet eden bireyler TRSM sorumlu hekimi tarafından merkeze uygun bulunması halinde hizmet alabilir.

 TRSM’ de bireylerin düzenli tedavilerinin takibi yapılarak, rahatsızlığa bağlı alevlenmeleri mümkün ölçüde engellemek, olası alevlenme belirtilerine erken müdahalede bulunmak, yatarak tedaviye ihtiyaç duyulmaksızın rahatsızlığın sosyal iyilik halinde kalmasını sağlamak, yatış gerekliliğinde ise gerekli yatış sevk ve görüşmelerinin yapılması hedeflenmektedir.
Merkezimizde her hasta için TRSM ekibinden bir kişi danışman olarak görevlendirilmekte ve primer sorumlu danışanı kontrolünde ve ekibin diğer üyelerinin katılımı ve önerileriyle birlikte,  hasta özelinde yapılan değerlendirmelerle, bireyin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bakım planı hazırlanarak takipleri yapılmaktadır. Bakım planında, danışmanlık hizmeti, düzenli takip ve tedavisinin sürdürümü ve rehabilitasyona yönelik bazı hizmetler sunulmaktadır.
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri ile bireyin geleceğe ilişkin beklentileri ve ailenin görüşleri alınarak bakım planında öncelikli bireysel amaçlar belirlenir. Hastanın tedaviye uyumu, iç görü düzeyi, yaşam şartları, beslenme ve uyku alışkanlıkları, öz bakım becerileri, sosyal işlevselliği danışmanı ve TRSM sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir. Bu konularda ihtiyaçları tespit edildikten sonra rehabilitasyon hedefleri geliştirilir. Hedeflerin niteliği, rahatsızlığın seyri, alevlenme riski ve merkeze ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak kontrol randevuları düzenlenir. Kontrollerine gelemeyen ve tedavi için yakın desteğe ihtiyacı olanlar telefon ile aranır veya ev ziyareti planlanır. İhtiyaç görüldüğünde aile hekimi, emniyet güçleri, köy muhtarı gibi kurumlar ile görüşülerek işbirliği sağlanır.
 
Psikoeğitim ile bireylerin uzun yıllar tedavi almalarını gerektiren rahatsızlıklarını daha iyi tanımaları ve bu sürece uyumlarını artırarak, rahatsızlığın gidişatını olumlu yönde etkilemek hedeflenir. Psikoeğitim ile tedavi uyumu, damgalanma ve sosyal izolasyonun azaltılması, içgörü düzeyinin artırılması, hastalık seyri ve tedavi sürecini olumlu yönde etkiler. Bireylerin hastalıkla ilişkili işlevsellik kaybı ve hastalık yükü de azalacaktır. Gerekli durumlarda psiko eğitim grupları oluşturulabilmektedir. 
Aile Eğitimi; hastaların izleminde aileye çok iş düşer ve olumlu aile desteği rahatsızlığın gidişatını etkileyen en temel faktörlerden biridir. Rahatsızlıklar bireyin kendisi ile birlikte ailesine de ciddi yükler getirmektedir. Düzenlenen toplantılarda ailelerin ruhsal bozukluklar hakkında bilgilendirilmesi ve kendi durumlarındaki diğer aileler ile tanışarak paylaşımda bulunmaları yaşadıkları yalnızlık ve çaresizlik hislerini azaltmakdır. Gerekli durumlarda aile bireylerine dönük tükenmişlik adına da müdahale ve yönlendirmeler yapılabilmektedir. Aralıklı olarak ailelere yönelik psikoeğitimsel ve paylaşımsal grup çalışmaları yapılabilmektedir .

Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi ile iletişim, sorun çözme ve toplumsal uyum becerilerini kazanmak gibi hedefler amaçlanır. 

Etkileşimli grup terapilerinde hastaların kendilerini ifade etme, paylaşımda bulunma ve empati kurma becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Spor Faaliyetleri ile hastaların fiziksel sağlığını korumak, takım halinde koordineli bir şekilde hareket ederek odaklanma becerisini geliştirmek, hastalığın olumsuz etkilerinden uzaklaşmak ve özgüven kazanmak hedeflenir.

Gezici Ekip Hizmeti; kontrollerine düzenli gelemeyen; kendisi, yakını veya sosyal çevresi vasıtasıyla iletişim kurulamayan; ikametinde gözlem ve destek gerektiren vakalarda gezici ekip planlanır. Gerekli görülmesi durumunda vakaya kendi çevresinde tedavi ve rehabilitasyona dönük hizmetler verilebilmektedir (hijyen eğitimi, psikoeğitim, tedavi süreçlerinin ve tedaviye uyumunun değerlendirilmesi , yaşam koşullarının uygunluğu vb.).

İş ve uğraşı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek,  kişinin belirlenen aktivite ve görevlerde performansını düzeltme, güçlendirme ve artırmaya; adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmeye katılımını sağlamayı hedefler. İş ve uğraşı terapisinin amacı; hastaların mevcut kapasitelerini geliştirerek bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmalarına yardım etmektir.

Sosyal Hizmet Müdahaleleri; hastanın rehabilitasyonunu etkileyen sosyal sorunlar varlığında, gerekli görüşmeler, yönlendirmeler ve sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirilir.

Sosyal Etkinlikler; hastaların sosyalizasyonlarını artırmak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, TRSM takiplerine dönük isteklerini pekiştirmek ve personelle etkileşimlerini artırmak amacıyla zaman zaman sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Toplumsal Bilinçlendirme ve TRSM Tanıtım Faaliyetleri ile kronik ruhsal rahatsızlıklara yönelik toplumdaki yanlış inanışlar ve damgalama ve bu bireyleri toplumdan izole etme gibi yanlış tutum ve inanışların düzeltilebilmesi ve bireylerin topluma entegrasyonunun artırılabilmesi adına, dönem dönem kurumlara ya da halka dönük eğitici, öğretici ve tanıtıcı faaliyetlerin yapılmasını amaçlar.