Üroloji
07 Şubat 2024


TARİHÇE:

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 2009 yılında Prof. Dr. Orhan YALÇIN tarafından kuruldu ve 2014 yılından itibaren Anabilim Dalı’mızda uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı. Anabilim Dalımız daha önce Debboy mevkiindeki Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde faaliyet gösterirken ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde sağlık ve eğitim hizmeti vermeye başladı. 2021 yılında ise Aksu mevkiinde bulunan yeni binamıza taşınarak bugünkü adıyla “Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi” nde modern imkanlar eşliğinde geniş bir kadro ile Üroloji Eğitim Kliniği olarak sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üroloji Kliniği bünyesinde 4 öğretim üyesi, 9 asistan doktor, 1 sorumlu hemşire, 8 servis hemşiresi, 4 ameliyathane üroloji hemşiresi ve 7 yardımcı personel bulunmaktadır. Kliniğimizde rutin öğrenci eğitimi yanında hafta içi her gün sabah hasta konseyleri ve Cuma günleri seminer ve literatür saatleri yapılmaktadır.KLİNİK UYGULAMALARIMIZ:

Yataklı Servis:

Üroloji Servisi, “S.B. Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi” 4. katında 25 yatakla hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 1 sorumlu hemşire, 6 servis hemşiresi ve 3 yardımcı personel görev yapmaktadır. Mesai saatleri dışında ise hasta hizmetleri en az 1 asistan, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir.
Kliniğimizde 4 öğretim üyesi, 9 Araştırma görevlisi (Uzmanlık öğrencisi), dördü ameliyathane olmak üzere toplam 18 hemşire, 4 sekreter, 7 personel görev yapmaktadır.
Serviste 25 hasta yatağı (1 adet tek kişilik oda, 12 adet iki kişilik oda), 1 adet ürodinami, sistoskopi ve ultrason odası, 1 adet kemoterapi ve işlem odası, 1 adet pansuman odası, 1 adet personel odası, 1 adet  Asistan Doktor odası, 1 adet Uzman Doktor Odası ve 1 adet Öğretim Üyesi odası ve toplantı-konsey odası bulunmaktadır.

Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 2500’ dür. 

Poliklinikler:

Üroloji poliklinikleri 1. katta bulunmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri gün içinde en az 1 sorumlu öğretim üyesi ve en az 2 asistan doktor tarafından verilmektedir.

Pazartesi günleri İşlevsel Üroloji polikliniği; salı günleri Androloji polikliniği; Çarşamba ve Perşembe günleri Üroonkoloji polikliniği; Cuma günleri Çocuk Ürolojisi polikliniği hizmet vermeye başlamıştır.

Üroloji polikliniklerinde her yıl yaklaşık olarak 40.000 hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:

Üroloji kliniğinin kullanımında her gün 2 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Özellikle üro-onkolojik ameliyatlarda laparoskopik cerrahi etkin şekilde uygulanmaktadır.

Prostat kanseri, mesane kanseri, testis tümörü, böbrek ve böbrek üstü bezi tümörü tedavileri; laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler ile güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 
Düzenli olarak her hafta üro-onkoloji konseyi yapılmakta olup bu konseylere üroloji kliniğiyle birlikte radyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve patoloji bölümlerinden meslektaşlarımızın katılımıyla hasta değerlendirilmesi multidisipliner yapılmakta ve tedavi ve takiplerde ortak karar verilmektedir.

Kliniğimizde iyi huylu prostat büyümesi hastalarının tedavisinde kullanılan monopolar ve bipolar enerji kaynakları ile TUR (trans-uretral rezeksiyon) ameliyatları olarak adlandırılan endoskopik yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıca büyük prostatların tedavisinde laparoskopik ve açık ameliyatlar da yapılmaktadır.

Üriner sistem (böbrek, üreter ve mesane) taşlarının tedavisinde gerekli donanıma sahip olan kliniğimizde çocuk ve erişkin taş cerrahilerinin tümü yapılabilmektedir. Ayrıca taş hastalığının tedavisinde kullanılan vücut dışı ses dalgası ile taş kırma (ESWL) işlemi yeni cihaz ve taş kırma ünitemizde hizmet vermeye başlamıştır.  

Androloji alanında özellikle cinsel işlev bozuklukları, penil protez ameliyatları, penil deformite cerrahileri, ESWT ve varikosel ameliyatları (mikroskobik) etkili şekilde uygulanmaktadır.
Çocuk ürolojisi ile ilgili sünnet, hipospadias, inmemiş testis, hidrosel, üreteropelvik bileşke darlığı, üreterosel, posterior üretral valv ve vezikoüreteral reflü gibi bozuklukların cerrahi tedavileri ile çocukluklarda taş hastalığının medikal ve cerrahi tedavileri başarıyla yapılabilmektedir. 

İşlevsel üroloji, Kadın ürolojisi ve rekonstrüktif üroloji kapsamında, modern tıbbın gerektirdiği tanı ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. İdrar kaçırma, kronik pelvik ağrı, üretra darlığı ve mesane sarkması başta olmak üzere, pelvik taban ve alt üriner sistemi ilgilendiren sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi bölümümüzde uygulanmaktadır.

Kliniğimizde yıllık ortalama 2000 e yakın ameliyat yapılmakta olup bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler ve özellikli ameliyatlar oluşturmaktadır.

Ürodinami Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ürodinami ünitemizde bulunan ürodinami cihazı ile basınç-akım çalışması, sistometri-EMG ve üroflowmetri gibi ürodinamik çalışmalar yapılmaktadır. 

 Ultrasonografi Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ultrasonografi cihazı ile transrektal ve abdominal üriner sistem ultrasonu ile prostat biyopsi ve nefrostomi katateri takılması gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda tomografi eşliğinde böbrek girişimleri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. 

Her yıl bu ünitede yüzlerce ultrasonik inceleme ve 100 e yakın nefrostomi katateri takılmaktadır.

lokal Müdahale Odası


2 katta bulunan lokal müdahale ünitesinde ürolojiye tahsis edilmiş ünitede prostat biyopsileri ve füzyon biyopsi işlemleri uygulanmaktadır. 
Bu ünitede yılda 300’e yakın prostat biyopsi işlemi yapılmaktadır.


ESWL ünitesi

ESWL (taş kırma) ünitesi 2 eğitimli personelimiz tarafından 2004 yılından beri hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde günde 3-4 hastaya ESWL işlemi yapılmaktadır. 

2023 yılında yeni taş kırma cihazımız ile birlikte yeni taş kırma ünitemiz faal hale getirilmiştir.

MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI EĞİTİM:

Anabilim Dalımızda görevli öğretim üyeleri, Dönem 2, dönem 3, dönem 5 ve dönem 6 fakültemiz öğrencilerine teorik ve pratik derslerde bilgi ve tecrubelerini aktarmaktadırlar.
Anabilim Dalımız’ın mezuniyet sonrası eğitim yetkisi 2014 yılında tanımlanmış olup bu tarihten itibaren uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımızda 9 uzmanlık öğrencisi bulunmakta olup uzmanlık öğrencilerimiz eğitimleri boyunca ürolojide uygulanan tüm cerrahi müdahaleleri öğrenme, kongrelere katılma, sunum yapma ve akademik çalışma yapabilme imkanlarına sahiptirler.
Uzmanlık öğrencilerimiz haftada 3 saat seminer ve makale saatleri, her gün yapılan hasta başı klinik vizitleri, hasta konseyleri, pratik uygulamalara katılırlar. Ayrıca ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde hem bilgi ve becerilerini günceller, hem de sunu becerilerini arttırırlar.

Uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır. Zorunlu rotasyonlar  3 ay Genel Cerrahi, 1 ay Anestezi, 1 ay Radyoloji, 1 ay Nefroloji’dir. Nöbetler ilk sene ayda 8 nöbet ile başlar, sonraki dönemde azalarak devam eder.
Uzmanlık öğrencilerimiz/Asistanlarımız haftada 3 saat seminer ve makale saatleri, her gün yapılan hasta başı klinik vizitleri, hasta konseyleri, pratik uygulamalara katılırlar. Ayrıca asistanlarımız ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde hem bilgi ve becerilerini günceller, hem de sunu becerilerini arttırırlar. Asistanlarımızdan eğitim süreleri boyunca bilimsel araştırmalara katılmaları beklenir ve bu konuda desteklenirler.


  • 01 kopya.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07 kopya.jpg
  • 08.jpg