Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu
09 Şubat 2024


Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu 30/01/2024 tarihli ve E-53593568-771-235480574 sayılı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği oluru ile oluşturulmuştur.
Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu, çalışmalarını 30/01/2024 tarihli Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Yönergesine göre yürütülmektedir.
Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu ayda iki defa Çarşamba günleri 10.00 da Etik Kurul Toplantı salonunda toplanmaktadır.(İlk toplantı tarihi: 21/ 02/ 2024)
Başvuru sırasında kullanılacak olan formlara Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin web sayfasından ulaşabilmektedir.
Başvurunun toplantı gündemine alınabilmesi için başvuru dosyasının toplantı tarihinden 5 iş günü öncesinde saat 17:00’ye kadar etik kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.(sekreterlik iletişim: 0454 310 20 20 /2604)

1.Başvuru dosyasının, başvuruyu takip eden ilk toplantıda görüşülebilmesi için başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunmaması gerekmektedir.
2.Başvuru dosyası 1 nüsha olarak hazırlanacaktır.
3.Dosya ile birlikte başvurunun elektronik kopyası bir adet CD içinde teslim edilmelidir.
4.Başvurular, Etik Kurul Sekreteryasına sorumlu/yardımcı araştırmacı tarafından şahsen ve imza karşılığında teslimat yapılacaktır.
5.Çalışma/ projeden sorumlu araştırmacının çalışmanın yapılacağı ilgili birim sorumlusundan izin belgesi alması (Klinik Eğitim Sorumlusunun Bilgilendirildiğine Dair Belge) ve dosyaya eklemesi gerekmektedir.
6.Başvuru tez ise Akademik Kurul Kararının fotokopisi başvuru dosyasına eklenmelidir.
7.Başvuru formu ve eklerin her biri ayrı ayrı dosyalanıp, hepsi tek bir dosya içinde (ayrıca başvuru formu ve eklerin Mikrosoft Word ile yazılmış şekli, proje adı ve yürütücüsünün yazılı olduğu, etiketlenmiş bir CD içinde verilecektir) teslim edilecektir. 
 8.Araştırma da kullanılması planlanan ölçek, anket gibi dokümanlar ve geçerlilik-güvenilirlik indeksleri başvuru dosyasına eklenmelidir.

Prof. Dr. Selçuk TAKIR 
Etik Kurul Başkanı

 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları
Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi 
Tıklayınız
Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Üye Listesi
Tıklayınız

 

01 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi
02 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu
03 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Araştırma Bütçesi Hakkında Açıklama Formu
04 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Etik Kurul Beyan Dilekçesi
05 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu İçin Taahhütname
06 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Olur Formu
07 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Olur Formu Kontrol Listesi
08 Klinik Eğitim Sorumlusunun Bilgilendirildiğine Dair Belge
09 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Düzeltme Verilen Dosyalar için Başvuru Dilekçesi